Title Description Date Status ImageUrl Options
Nioh 24.03.2019 Pause https://static-cdn.jtvnw.net/ttv-boxart/Nioh-{width}x{height}.jpg
Endless Space 2 31.03.2019 Random https://static-cdn.jtvnw.net/ttv-boxart/Endless%20Space%202-{width}x{height}.jpg
Fallout: New Vegas Main Game Completed, 1/4 DLCs 06.04.2019 Pause https://static-cdn.jtvnw.net/ttv-boxart/./Fallout:%20New%20Vegas-{width}x{height}.jpg
Fallout 76 20.04.2019 Active https://static-cdn.jtvnw.net/ttv-boxart/Fallout%2076-{width}x{height}.jpg
The Crew 2 27.04.2019 Cancelled https://static-cdn.jtvnw.net/ttv-boxart/The%20Crew%202-{width}x{height}.jpg
Science & Technology MEAN Stack 28.04.2019 Random https://static-cdn.jtvnw.net/ttv-boxart/Science%20&%20Technology-{width}x{height}.jpg
Forza Horizon 4 29.04.2019 Active https://static-cdn.jtvnw.net/ttv-boxart/Forza%20Horizon%204-{width}x{height}.jpg
Lucky's Tale VR 24.05.2019 Random https://static-cdn.jtvnw.net/ttv-boxart/Lucky%27s%20Tale-{width}x{height}.jpg
Blade & Sorcery VR 24.05.2019 Random https://static-cdn.jtvnw.net/ttv-boxart/Blade%20&%20Sorcery-{width}x{height}.jpg
Oculus VR VR 24.05.2019 Random https://static-cdn.jtvnw.net/ttv-boxart/Oculus%20VR-{width}x{height}.jpg
Thronebreaker: The Witcher Tales 05.06.2019 Active https://static-cdn.jtvnw.net/ttv-boxart/./Thronebreaker:%20The%20Witcher%20Tales-{width}x{height}.jpg
Path of Exile 11.06.2019 https://static-cdn.jtvnw.net/ttv-boxart/Path%20of%20Exile-{width}x{height}.jpg